Adwokat – pomoc w odzyskaniu prawa do opieki

Ortodonta - aparat ortodontyczny Toruń cena - Ortodoncja
Ortodonta
Sierpień 4, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki
Geodeta Toruń – Inwentaryzacja budynku i przyłączy
Sierpień 9, 2019

Adwokat – pomoc w odzyskaniu prawa do opieki

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Prawo do opieki nad dzieckiem to uprawnienia i obowiązki rodziców dotyczące małoletniego dziecka, zawierające między innymi obowiązek wychowywania i reprezentowania dziecka oraz zarządzania jego majątkiem. Komponentami władzy rodzicielskiej są prawo do osobistej styczności z dzieckiem, obowiązek alimentacyjny i prawo do dziedziczenia.

USTALENIE OPIEKI NAD DZIECKIEM

Rodzic ubiegający się o opiekę nad dzieckiem ma za zadanie udowodnić w toku rozprawy sądowej, że dysponuje środkami wystarczającymi do podjęcia opieki nad dzieckiem, co oznacza stałe zatrudnienie, stałe miejsce zamieszkania i zarobki pokrywające utrzymanie. Nieozdowne jest także udowodnienie bycia roztropnym i troskliwym rodzicem, który zapewni dziecku lepszą opiekę W przeciwieństwie do byłego małżonka.

W osądzie, któremu z rodziców przyznać sprawowanie opieki nad dzieckiem, sąd powinien w głównej mierze kierować się korzyścią dziecka. W tej sprawie ważny jest wiek dziecka, związek uczuciowy z rodzicem, jak również środowisko, w którym dziecko będzie dorastać.

W tym względzie sąd korzysta z opinii przygotowanej przez biegłego psychologa, która sporządzana jest na bazie badania rodziny. Cennym dowodem będą także deklaracje świadków, na przykład rodziny lub znajomych, posiadających wiedzę na temat sprawowania dotychczasowej opieki.

Nie­za­leż­nie od wła­dzy ro­dzi­ciel­skiej, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją obo­wią­zek utrzy­my­wa­nia ze so­bą kon­tak­tów, chyba, że sąd ustali inaczej.

Kwe­stię ustalenia wspólnych kon­tak­tów ro­dzi­ce mało­let­nie­go dziec­ka muszą usta­lić wspól­nie, kie­ru­jąc się jego dobrem.

KIEDY DOCHODZI DO POSTĘPOWANIA O WŁADZĘ RODZICIELSKĄ ?

Zwykle powodem wezwania w tej sprawie prawnika jest rozwód lub separacja. Jest uzasadniona brakiem możliwości zgodnego pełnienia opieki, formy wychowywania dziecka, szczególnie kiedy pomiędzy rodzicami powstaje konflikt, a ich stosunki znacznie się pogarszają. Prawnik wnosi postępowanie na rzecz jednej ze stron o przyznanie opieki nad dzieckiem dla swojego klienta i zmniejszenie jej względem drugiej strony. Z uwagi na ciężki charakter tego typu procesów warto zatrudnić dobrego adwokata.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ PRAWNIK W SPRAWIE OPIEKI NAD DZIECKIEM ?

Plan wychowawczy

Zwykle trafnym metodą z punktu widzenia dziecka jest ciągła obustronna opieka nad dzieckiem obojga rodziców. Potrzebne jest jednak sporządzenie porozumienia o sposobie wykonywania obowiązku oraz zapewnienia współdziałania opiekunów. Porozumienie przygotowuje adwokat, ale może też wystapić w formie zaprotokołowanej deklaracji w czasie rozprawy.

Ważna jest treść porozumienia, uwzględniająca informacje takie jak: wszelkie miejsca pobytu dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem i postanowienia jakie decyzje rodzice będą zatwierdzać razem, a jakie osobno. W zakresie porozumienia prawnik może dołączyć uzupełniające ustalenia, na przykład dotyczące alimentów.

Gdy rodzice mają problem z uzgodnieniem zgodnego planu wychowawczego, adwokat może pomóc im jako obiektywny mediator. Może to ułatwić wzajemne zrozumienie i ustalenie najlepszego rozstrzygnięcia dla dobra dziecka oraz przygotowanie odpowiedniego dokumentu.

Wynikiem takiego porozumienia, jest zatrzymanie przez rodziców tych samych praw i obowiązków i porównywalnej, ale nie zawsze tej samej ilości czasu z dzieckiem. To znaczy, że dziecko ma dwa miejsca zamieszkania i żyje naprzemiennie u {obydwu} rodziców.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Jeśli rodzice nie daja rady stworzyć wspólnego porozumienia, wtedy sąd wydaje werdykt na podstawie uzyskanych opinii i dowodów. Władza rodzicielska może zostać przynane tylko jednemu rodzicowi ograniczając obowiązki i prawa drugiego. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacjach: separacji, rozwodu albo zagrożenia dobra dziecka. Rodzic ma także sposobność wystapienia o ograniczenie praw drugiej strony za pośrednictwem adwokata.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

W wyjątkowych przypadkach można starać się o całkowite odebranie władzy rodzicielskiej. Taki wniosek może zostać wystawiony przez adwokata, kiedy wykorzystane wcześniej łagodniejsze środki nie pomogły sytuacji dziecka, albo kiedy rodzic nadużywa swoich uprawnień to jest dochodzi do znęcania się, molestowania. Także w przypadku kiedy rażąco zaniedbywane są obowiązki względem dziecka i brakuje kontaktu i zainteresowania dzieckiem albo gdy rodzic nie jest w stanie sprostać swoim obowiązkom na przykład w wyniku choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być trwałe na długi okres czasu, kiedy sytuacja ulega zmianie można wynająć adwokata i walczyć o odzyskanie praw.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Bywa też tak, że przeszkoda zakłócająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest tymczasowa. W takiej sytuacji można wnioskować o zawieszenie władzy rodzicielskiej. Takie czasowe zatrzymanie praw i obowiązków rodzicielskich dotyczy między innymi reprezentowania i wychowywania dziecka oraz zarządzania jego majątkiem. Zawieszenie jest identyczne do pozbawienia władzy rodzicielskiej, choć łatwiej jest je znieść.

Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Orzeczenie o odebraniu lub zawieszeniu władzy rodzicielskiej nie jest nieodwołalna. Można wystąpić o ponowne nadanie praw w każdym momencie. Do przywrócenia prawa do opieki nad dzieckiem niezbędna jest sądowa rozprawa. Adwokat pomaga udowodnić, że dotychczasowe problemy nie są już aktualne, a dla prawidłowego rozwoju dziecka, udział rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Zapraszamy na stronę: www.adwokat-torun.eu

Komentarze są wyłączone.