Notariusz – Ważne pełnomocnictwa

Depilacja laserowa przegląd technologii
Metody depilacji laserowej
Październik 25, 2019
Korony cyrkonowe na implantach Toruń
Implanty
Październik 28, 2019

Notariusz – Ważne pełnomocnictwa

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, które wliczają się w skład określonych przez prawo o notariacie czynności. Dotyczy to między innymi spraw powiązanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek oraz transakcji nieruchomościowych, a wszelkie dokumenty zawierane przez notariusza mają charakter urzędowy. Co ważne, zasadniczym celem każdego notariusza jest doglądanie słusznych interesów stron. Z tego powodu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale też jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, o ile nie staje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz powinien odmówić wykonania czynności notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna należy do jednej z najszerszych, jeżeli chodzi o działalność notariusza. Akty notarialne stanowią dowód przeprowadzenia czynności prawnej i dlatego zawierają w sobie szeroki obszar działań. Zazwyczaj dotyczą one umów powiązanych z nieruchomościami i działkami ze sfery darowizny, sprzedaży albo przeniesienia własności. Wielokrotnie są to też sprawy powiązane ze spadkami i podziałami majątku – także między małżonkami. Do notariusza należy się zgłosić również po oświadczenie woli o założenie niepaństwowej uczelni oraz o ustanowienie fundacji.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest potwierdzeniem prawa do spadku po zmarłej osobie w formie dokumentu. Do sporządzenia takiego potwierdzenia potrzebne jest wypełnienie kilku kryteriów. Między innymi w trakcie przygotowywania aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być jedyny akt dotyczący danego przypadku, a także wszelkie testamenty muszą zostać otwarte oraz ogłoszone. Inaczej notariusz nie może dokonać czynności. Sporządzony akt notarialny ma równą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz pomaga też osobom, które wymagają potwierdzenia w sprawach odnoszących się do zgodności dokumentów i podpisów. Wszelkie odpisy, wyciągi oraz kopie mogą być porównane z oryginałami oraz zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może poświadczyć czas i datę ich okazania. Co więcej poświadczenie zatwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych powodów nie mogą pisać lub są niepiśmienne, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z wielu obowiązków notariusza, jest też doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia z reguły otrzymuje strona przeciwna, a dokument może powodować skutki prawne. Osoba, która składa oświadczenie, może tego dokonać w formie ustnej lub pisemnej. Notariusz dostarcza dokument oraz sporządza protokół z pełnego działania. Jeżeli storna przeciwna decyduje odnieść się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Dowodem dostarczenia jest wystawione przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach przebieg wydarzeń lub posiedzeń musi być zatwierdzony przez specjalny protokół. Całkowicie prawomocny protokół notarialny ma odpowiednią formę oraz nie może być zastąpiony przez notkę urzędową albo sprawozdanie. Zwykle notariusz sporządza protokoły z różnych zgromadzeń walnych organizacji społecznych i z toku czynności i zdarzeń ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest też konieczne, kiedy notariusz przyjmuje na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest dokumentem urzędowym, który warunkuje rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz formułuje protest w momencie, kiedy osoby podpisane na wekslu nie regulują swojego zobowiązania. Zwykle protest zapisuje się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dodaje się do weksla albo na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dobra materialne oraz dokumenty w określonych sytuacjach – z reguły, kiedy ma to związek z czynnościami notarialnymi. Mogą to być dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe lub dane na nośnikach informatycznych. Taką czynność notarialną potwierdza protokół, w którym zawarte są najistotniejsze informacje. Uwzględnia on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także kryteria wydania depozytu. Jedynie osoba zapisana w protokole może odebrać wartości przechowywane przez notariusza.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginały aktów notarialnych muszą zostać w miejscu przetrzymywania. Z tego względu nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci potrzebują ich na przykład do okazania określonym instytucjom. W takim przypadku notariusz sporządza wypis, odpis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, a odpisy i wyciągi mają skrócone struktury. Każde z nich ma moc prawną, ale musi posiadać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz wykonuje projekty dokumentów na żądanie stron, zanim dojdzie do czynności notarialnych. Przygotowany dokument wstępny umożliwia stronom zapoznanie się z jego założeniami i treścią, zanim podejmą konkretne działania. Zwykle pomaga to też w wyjaśnieniu wątpliwości oraz zauważeniu ewentualnych zmian, by czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Sporządzony projekt nie posiada mocy prawnej, ponieważ nie jest notarialnym aktem.

 

 

Komentarze są wyłączone.